If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

Proto:The Legend of Zelda: Ocarina of Time/Late 1997 Overdump/IDs

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search

This is a sub-page of Proto:The Legend of Zelda: Ocarina of Time/Late 1997 Overdump.

Actors

ID Final Filename ID Conversion Filename Conversion Comments
0000 Player 0000 Player
0001 [Removed]
0002 En_Test 0002 En_Test Stalfos
0003 [Removed] 0003 En_Iron Old Iron Knuckle
0004 En_GirlA 0004 En_GirlA Shops / Aria
0005 [Removed] 0005 En_Slim Slime
0006 [Removed]
0007 En_Part
0008 En_Light 0008 En_Light Flame
0009 En_Door
000A En_Box 000A En_Box Treasure Chest
000B Bg_Dy_Yoseizo ??? ??? Hyrule Castle Guards (Similar actor is 0142)
000C Bg_Hidan_Firewall ??? ??? A fire trap used in Fire Temple (Similar Actor is 0049)
000D En_Poh 000D En_Poh Poe
000E En_Okuta 000E En_Okuta Octorok
000F Bg_Ydan_Sp
0010 En_Bom
0011 En_Wallmas 0011 En_Wallmas Wall Master
0012 En_Dodongo 0012 En_Dodongo Dodongo
0013 En_Firefly 0013 En_Firefly Keese
0014 En_Horse 0014 En_Horse Epona
0015 En_Item00 0015 En_Item00 Collectable Item
0016 En_Arrow En_Arrow
0017 [Removed] Dummy_player
0018 En_Elf En_Elf
0019 En_Niw 0019 En_Niw Cucco
001A [Removed] 001A En_Bee Bee (removed)
001B En_Tite En_Tite
001C En_Reeba En_Reeba
001D En_Peehat 001D En_Peehat Peahat
001E En_Butte ??? En_Butte Butterfly?
001F [Removed] 001F En_F_Obj Field Objects
0020 En_Insect 0021 En_Fish Fish
0021 En_Fish ??? ??? Grass? Fish? Bug?
0022 [Removed] ??? ??? Dungeon Objects/ Trees
0023 En_Holl 0022 En_D_Obj Old Switch (Similar actor is 012A)
0024 En_Scene_Change 0023 En_Holl Room Changing Black Plane
0025 En_Zf
0026 En_Hata 0025 En_Zf Lizalfos
0027 Boss_Dodongo 0026 En_Hata Wooden Post with Red Cloth
0028 Boss_Goma 0027 Boss_Dodongo King Dodongo
0029 En_Zl1 0028 Boss_Goma Queen Gohma
002A En_Viewer 0029 En_Zl1 Princess Zelda Child
002B En_Goma
002C Bg_Pushbox 002B En_Goma Gohma Larva
002D En_Bubble
002E Door_Shutter
002F En_Dodojr 002E Door_Shutter Lifting Wooden Door
0030 En_Bdfire 002F En_Dodojr Baby Dodongo
0031 [Removed]
0032 En_Boom
0033 En_Torch2
0034 En_Bili
0035 En_Tp
0036 [Removed] 0035 En_Tp Taliparisan
0037 En_St
0038 En_Bw 0037 En_St Skullwalltula
0039 En_A_Obj
003A En_Eiyer 0039 En_A_Obj Gameplaykeeper objects (variable 6 could be used for Hookshot in Fire Temple.)
003B En_River_Sound
003C En_Horse_Normal 003B En_River_Sound Ambient Sound Effects
003D En_Ossan 003C En_Horse_Normal Normal Horse
003E Bg_Treemouth
003F Bg_Dodoago 003E Bg_Treemouth Dodongo Skull's Jaw
0040 Bg_Hidan_Dalm 003F Bg_Dodoago Dodongo Skull's Jaw
0041 Bg_Hidan_Hrock 0040 Bg_Hidan_Dalm Low part of Megaton statue
0042 En_Horse_Ganon 0041 Bg_Hidan_Hrock Huge pillar stone Fire Temple Megaton Hammer
0043 Bg_Hidan_Rock 0042 En_Horse_Ganon Ganondorf's Horse
0044 Bg_Hidan_Rsekizou 0043 Bg_Hidan_Rock Fire Temple Block
0045 Bg_Hidan_Sekizou
0046 Bg_Hidan_Sima 0045 Bg_Hidan_Sekizou Stationary Flamethrower Statue
0047 Bg_Hidan_Syoku
0048 En_Xc 0047 Bg_Hidan_Syoku Fire Temple Stone Block Block
0049 Bg_Hidan_Curtain 0048 En_Xc Sheik
004A Bg_Spot00_Hanebasi 0049 Bg_Hidan_Curtain Flame Circle
004B En_Mb Bg_Spot00_Hanebasi Hyrule Field Objects
004C En_Bombf
004D En_Zl2 004C En_Bombf Bomb Flower
004E Bg_Hidan_Fslift
004F En_OE2 004E Bg_Hidan_Fslift Elevator platform
0050 Bg_Ydan_Hasi
0051 Bg_Ydan_Maruta 0050 Bg_Ydan_Hasi Back and Forth Moving Platform
0052 Boss_Ganondrof 0051 Bg_Ydan_Maruta Rotating Spike Cylinder
0053 [Removed]
0054 En_Am 0053 En_NPC NPCs, Kokiris, Hylians, Gorons, Zoras...
0055 En_Dekubaba 0054 En_Am Armos
0056 En_M_Fire1 0055 En_Dekubaba Deku Baba
0057 En_M_Thunder
0058 Bg_Ddan_Jd
0059 Bg_Breakwall 0058 Bg_Ddan_Jd Rising Stone Platform
005A En_Jj 0059 Bg_Breakwall Bombable Wall
005B En_Horse_Zelda 005A En_Jj Lord Jabu Jabu
005C Bg_Ddan_Kd 005B En_Horse_Zelda Zelda's Horse
005D Door_Warp1 005C Bg_Ddan_Kd Stone Stairs
005E Obj_Syokudai 005D Door_Warp1 Blue Warp
005F Item_B_Heart 005E Obj_Syokudai Torch
0060 En_Dekunuts
0061 Bg_Menkuri_Kaiten 0060 En_Dekunuts Deku Scrub
0062 Bg_Menkuri_Eye 0061 Bg_Menkuri_Kaiten Large Rotating Stone Ring
0063 En_Vali 0062 Bg_Menkuri_Eye Statue Eyes
0064 Bg_Mizu_Movebg 0063 En_Vali Bari

Objects